Inkubátor je určen pro inkubaci chovných vajec drůbeže v pobočné farmě. Vyrobeno v souladu s TU 4743-001-20704064-2008.

Zdroj napájení…………. 50 Hz, 220 V
Záložní napájení …………………. ………12 V
Maximální výkon…….. . 60 W
Přesnost udržování nastavené teploty …………………. 0,1C
Rozsah provozních teplot …………………. …. …35 – 40 С
Nezbytné podmínky prostředí…… od +17 °C do +30 °C;
. 40% až 80% RH
Kapacita referenčních slepičích vajec………. 72 ks
Výměna vzduchu …………………………. nucený
Typ zatáčky………………………………. …auto
Počet zásobníků …………. … 1 PC.
Udržování vlhkosti. . . odpařování vody nuceným prouděním vzduchu
Nastavitelný rozsah vlhkosti. . …. od 40 % do 80 RH
Přesnost udržování vlhkosti ………. ……….3 % RH
Rozměry ………. 715 x 350 x 325 mm
Hmotnost (hmotnost) …………………………. . 10,3 kg

Napájení ze sítě – 50 Hz, 220 V
Záložní napájení – 12V
Maximální výkon – 60 W
Přesnost udržování nastavené teploty – 0,1C
Rozsah provozních teplot: 35 – 40 C
Požadované podmínky prostředí. od +17 °C do +30 °C;
. 40% až 80% RH
Kapacita standardních slepičích vajec – 72 ks.
Výměna vzduchu – nucená
Typ otáčení – automatický
Počet táců – 1 ks.
Udržování vlhkosti – odpařování vody nuceným prouděním vzduchu
Nastavitelný rozsah vlhkosti – od 40% do 80% RH
Přesnost udržování vlhkosti – 3% RH
Celkové rozměry – 715 x 350 x 325 mm
Hmotnost (hmotnost) – 10,3 kg.

Pouzdro (elektronika, digitální teploměr, ventilátory a topidla,
rotační mechanismus a kryt jsou instalovány na původních místech). 1 PC.
Zásobník na vejce …………………. … 1 PC.
Vodní lázně …………………. 2 ks.
Manuál……. 1 PC.
Balící krabice …………………………. 1 PC.

Pouzdro (elektronická část, digitální teploměr, ventilátory a ohřívače, rotační mechanismus, kryt instalovaný na standardních místech) – 1 ks.
Zásobník na vejce – 1 ks.
Vodní lázně – 2 ks.
Návod k obsluze — 1 ks.
Balení v krabici – 1 ks.

4.1. Začněte pracovat s inkubátorem pečlivým přečtením tohoto návodu až do konce.
4.2. Nepoužívejte domácí pojistky a pojistky s proudovými hodnotami odlišnými od hodnot uvedených v tomto návodu.
4.3. Před prováděním údržby, čištění, údržby nebo oprav úplně odpojte inkubátor.
4.4. Nepoužívejte inkubátor, pokud je poškozena izolace napájecího kabelu.
4.5. Je zakázáno instalovat jakékoli předměty na inkubátor nebo blíže než 0,3 m od něj. Nezakrývejte to!
4.6. Je zakázáno opravovat mechanismy svépomocí.
4.7. Pozornost! Při přivedení inkubátoru ze studeného vzduchu do teplé místnosti je nutné jej ponechat alespoň 4 hodiny a teprve poté zapojit do elektrické sítě.

5.1. Inkubátor je obdélníkový box. Na jedné z bočních stěn těla inkubátoru je připevněna řídicí jednotka. Řídicí jednotka obsahuje mechanismy a prvky aparátu, kromě ventilátoru a ohřívačů, které jsou umístěny v inkubační komoře. Na bocích řídicí jednotky je instalován vakuový dávkovač vody. Inkubační komora obsahuje mřížkové misky na vejce a 2 vany pro zvlhčování vzduchu. Inkubační komora je shora uzavřena víkem.
5.2. Ukazatele na ovládacím panelu.
· Síť — Indikátor se rozsvítí, když je inkubátor připojen k síti 220 V.
· Ohřívač funguje — Indikátor stavu topného tělesa. Nachází se vlevo od tlačítka “HEATING”. Indikátor trvale svítí, když je ohřívač zapnutý.
· teplota — digitální ukazatel hodnoty teploty v inkubátoru. Displej zobrazuje aktuální hodnotu teploty ve formátu 00,0. Provozní režimy digitálního ukazatele při stisku ovládacích tlačítek jsou popsány v části Ovládací tlačítka.
· Twist – zobrazuje stav funkce automatického otáčení. Nachází se nalevo od tlačítka ROTATE. Pokud indikátor bliká, je systém v režimu ručního ovládání. Nesvítí – funkce automatického otáčení je deaktivována. Trvale svítí – automatické otáčení v provozním stavu.
5.3. Ovládací tlačítka jsou umístěny na ovládacím panelu.
5.3.1. “PLUS” – napravo. Krátké stisknutí (1 sekunda) tohoto tlačítka zobrazí naprogramovanou hodnotu teploty. Dlouhé stisknutí (4 sekundy) vypne zvukový signál o nouzové odchylce teploty od nastavené hodnoty o více než 0,5 stupně na 1 hodinu. V okamžiku vypnutí se na displeji objeví tři pomlčky. Po 1 hodině se funkce budíku automaticky obnoví. Současný dlouhý stisk (alespoň 4 sekundy) tlačítek „plus“ a „mínus“ přepne termostat do programovacího režimu. Pro návrat do normálního režimu stačí po dobu 10 sekund nestisknout žádné tlačítko.
5.3.2. “MÍNUS” – levé tlačítko. Aktivní v režimu programování teploty a při ručním otáčení tácu.
5.3.3. “OTOČIT SE” – spodní tlačítko.
А. Chcete-li aktivovat funkci automatického otáčení, musíte stisknout tlačítko „ROTATE“ a podržet ho stisknuté asi 3 sekundy. Indikátor stavu otáčení se rozsvítí a zásobník se otočí do své maximální polohy. Od této chvíle se budou střídat automaticky každé 2 hodiny. Indikátor zůstane svítit nepřetržitě.
Pořadí akcí pro ovládání rotace:
Б. Zmáčknout tlačítko. Na displeji se objeví pomlčky. Začne blikat ukazatel směru.
В. Zatímco ukazatel směru bliká, můžete stisknutím tlačítka „PLUS“ nebo „MINUS“ ovládat motor otáčení a umístit zásobník na vejce do požadované polohy.
Г. Pokud během blikání kontrolky nestisknete ovládací tlačítka, po 10 sekundách se rotační systém přepne do stavu „vypnuto“. Rotace se zastaví. Indikátor zhasne. Povolit automatické otáčení: viz krok A.
5.3.4. “Vypnutí/zapnutí TOPENÍ” — horní tlačítko na ovládacím panelu připojuje a odpojuje topné těleso pro nucené chlazení vajec v druhé polovině inkubace. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund topidlo úplně vypnete. Na displeji se zobrazí tři pomlčky a indikátor zhasne. Ohřívač se zapíná stejným dlouhým stisknutím tohoto tlačítka.
5.4. Další ovládací prvky
· KNOFLÍK nastavení vlhkosti – nachází se na pravé straně řídicí jednotky. Posunutí doprava vede ke snížení úrovně vlhkosti uvnitř inkubátoru. Pohyb doleva znamená zvýšení úrovně vlhkosti. Úrovně vlhkosti jsou vyznačeny na stupnici poblíž klapky. Pozornost! S různým počtem vodních lázní uvnitř inkubátoru se budou lišit i hodnoty vlhkosti – pro tento účel jsou na štítku vyznačeny dvě řady hodnot.
· Větrací otvory umístěn na stěně krytu nejdále od řídicí jednotky a na řídicí jednotce. Musí být VŽDY otevřeno.
5.5. Konektory napájecí přípojky.
· baterie — nachází se na levé boční stěně řídicí jednotky. „Pozitivní“ vodič je připojen k červenému konektoru, „záporný“ vodič k černému. Měla by být použita 12V baterie. Baterie není součástí inkubátoru. Pokud hrozí výpadek proudu v síti 220 V, je potřeba připojit plně nabitou baterii přes 2 izolované měděné vodiče o průřezu 1,5 mm3. a ne delší než XNUMX metry.
V režimu udržování teploty v inkubátoru na provozní úrovni, pokud je pokojová teplota +23 °C, plně nabitá, provozuschopná baterie typu 6ST55 umožní inkubátoru BLITZ 72 normální provoz po dobu 18 hodin (BLITS 48 – 22 hodin). Během provozu inkubátoru ze sítě 220V se baterie automaticky dobíjí. Nabíjecí zařízení má nízkou spotřebu. K úplnému nabití baterie 6ST55, pokud byla zcela vybitá, jsou nutné tři dny nepřetržitého nabíjení z inkubátoru. Pokud potřebujete rychle nabít baterii, použijte specializovanou nabíječku.
Pokud dojde k výpadku proudu v síti 220V, inkubátor se automaticky přepne na bateriové napájení. Indikátor „Network“ na ovládacím panelu zhasne. Po obnovení napájení 220 V se inkubátor také automaticky odpojí od baterie. Aby inkubátor fungoval z různých zdrojů energie, nejsou nutná žádná další nastavení.
· Zástrčka a kabel — připojený ke stěně řídicí jednotky. Pro zařazení do sítě 220V.
5. 6. Programování.
Vstup a výstup z programovacího režimu
· Náhodný vstup do programovacího režimu je zablokován. Chcete-li odemknout, musíte současně stisknout tlačítka „PLUS“ a „MINUS“ a podržet je stisknutá po dobu 4 sekund.
· Pokud jsou ovládací tlačítka odblokována, ale nestisknete žádné tlačítko do 10 sekund, tlačítka se vrátí do stavu „zamčeno“.
· Když je aktivována funkce programování, indikátor přejde do režimu blikání.
· Při nastavování teploty blikají tři indikátory ve formátu 00,0.
Programování teploty
· V režimu programování teploty můžete tlačítky „plus“ nebo „mínus“ měnit nastavenou teplotu, při každém stisknutí tlačítka se hodnota teploty změní o 0,1.
· Je možné nastavit teplotu v rozsahu od +35,0 do +40,0?C. Zpočátku výrobce nastavil teplotu na +37,8 °C.
· Chcete-li dokončit postup nastavení teploty, nesmíte po dobu 10 sekund stisknout žádné tlačítko.
5. 7. Signalizace.
· Termostat vydá zvukový signál (třikrát pípnutí-pípnutí-pípnutí, opakující se každých 15 sekund), když se +/- teplota na stupnici odchýlí od nastavené o více než 0,5 °C.
· Uživatel může tento signál vypnout dlouhým (4 sekundovým) stisknutím tlačítka plus, ale po 1 hodině se tato funkce automaticky aktivuje.
· Když vynutíte vypnutí ohřívače pomocí tlačítka „Heating“, současně vypnete signál o nouzové odchylce teploty na 30 minut. Při příštím zapnutí topení před uplynutím 30 minut současně aktivujete alarm.
· Během doby napájení z baterie se aktivuje zvukový signál ve formě dvojitého pípnutí-pípnutí, které se opakuje každých 30 sekund.
· Když je úroveň nabití baterie kriticky nízká, termostat se vypne a zazní signál – nepřetržitý bzučák. Během odesílání tohoto signálu nejsou vysílány další signály (odchylka teploty, provoz na baterie).
5. 8. Fanoušek. Ventilátor je neustále zapnutý. Ventilátor je vybaven topnými tělesy, které pracují pod napětím 12V. Ochranná síťka zakrývající ventilátor zároveň slouží jako omezovač úhlu natočení tácku na vejce. Zásobník se může dotýkat této sítě.
5. 9. Regulátor vlhkosti. Za ventilátorem je seřizovací otvor pro tlumič vlhkosti. Tato klapka řídí úroveň vlhkosti v inkubační komoře. V poloze, kdy je světlost ventilačního otvoru minimální, je v inkubační komoře zajištěna kompletní 5násobná výměna vzduchu během 1 hodiny. Vodní lázně umožňují vytvořit vlhkost potřebnou pro normální inkubaci. Vakuový dávkovač vody udržuje stálou hladinu vody ve vaně. Pro inkubaci vajec jiného než vodního ptactva (kuřata, krůty atd.) je třeba použít méně táců.

ČTĚTE VÍCE
Jak léčit nekrobakteriózu?

VAROVÁNÍ!

V tomto inkubátoru je velmi snadné vytvořit vysokou vlhkost.

Nezvyšujte vlhkost! Vysoká vlhkost způsobuje zárodku více škody než nízká vlhkost! V případě pochybností nastavte vlhkost na nízkou.

Příprava inkubátoru na práci

6.1. Umístěte inkubátor na pevnou, rovnou, vodorovnou základnu. Nový inkubátor může mít zápach. Tohle je fajn.
6.2. Nastavte regulační ventil vlhkosti na požadovanou hodnotu. U slepičích a jiných vajec jiného než vodního ptactva se doporučuje nastavit vlhkost na 40-45%, těsně před začátkem líhnutí a před koncem líhnutí 65-70%. U vajec vodního ptactva 60 %, při vylíhnutí 80–85 %.
6.3. Připojte (je-li to nutné) baterii.
6.4. Nainstalujte požadovaný počet podnosů do inkubátoru. Hadice z van protáhněte otvory směrem ven a bezpečně je připojte k armaturám zásobních pohárků. Vany umístěte k bočním stěnám, neblokujte vanami prostor před ventilátorem.
6.5. Vany naplňte do poloviny jejich hloubky čerstvou, čistou vodou, jejíž teplota je 42-45 oC.
6.6. Naplňte lahve až po vrch čerstvou, čistou vodou a uzavřete víčky s podložkami. Po uzavření otvoru ve víčku prstem otočte lahvičku dnem vzhůru a umístěte podpůrnou podložku na krmné sklo. Zajistěte láhev suchým zipem.
6.7. Pokud používáte pouze 1 vanu, ucpejte druhý otvor, kterým prochází hadička z vany tělem inkubátoru.
6.8. Spusťte hlavní zásobník na vejce až na doraz, stranou s hliníkovou vložkou na čtyřhranném hřídeli převodového motoru a druhou stranou na nosném kolíku.
6.9. Zavřete inkubátor.
6.10. Zapojte inkubátor.
6.11. Zkontrolujte funkci rotačního mechanismu, úhel rotace ve směru a proti směru hodinových ručiček by měl být 45 (+/-5) stupňů, Zkontrolujte provoz ventilátoru. Ujistěte se, že teploměr funguje správně.
6.12. Inkubátor musí být nastaven na teplotu. 37,8 oS. Počkejte alespoň 40 minut (bez otevření víka inkubátoru), abyste zkontrolovali stanovenou teplotu.
6.13. Ustálení vlhkosti trvá 2-3 hodiny. Počkejte tuto dobu bez otevření inkubátoru a zkontrolujte úroveň vlhkosti (pokud máte zařízení). V případě potřeby zvyšte nebo snižte tuto úroveň posunutím klapky regulace vlhkosti. Myslete na to, že i vajíčka samotná odpařují vlhkost a ve vytíženém inkubátoru bude vlhkost vyšší, při stejném počtu vodních lázní.
6.14. Zkontrolujte připojení baterie. Odpojte inkubátor ze zásuvky 220 V. Zkontrolujte činnost všech mechanismů inkubátoru podle článku 6.11.
6.15. Připojte inkubátor k síti 220 V. Ujistěte se, že inkubátor je odpojen od baterie a přepnut na napájení ze sítě 220 V.

ČTĚTE VÍCE
Kdy vykopat cibulky tetřevů?

Nanchang HHD pro 32 a 56 vajec jsou vyrobeny z plastu, vybavené automatickým řídicím systémem, který udržuje teplotu uvnitř ustájení ve stanovených mezích. Vestavěný vlhkoměr umožňuje sledovat úroveň vlhkosti. Zvukový alarm upozorní uživatele na překročení rozsahů. K dispozici je funkce automatického otáčení vajec. Inkubátor je vybaven LED osvětlením (není součástí balení EW-56A). Zařízení je napájeno ze sítě 220V.

Ovládací panel inkubátoru

Nastavení řídící jednotky

Před líhnutím vajec se doporučuje zkontrolovat provoz inkubátoru. Při kontrole nevkládejte vejce do inkubátoru.

Inkubátor otočí vejce po stisknutí tlačítka “Reset”. Počítadlo doby odběru se vynuluje dlouhým stisknutím tlačítka „Reset“. Zobrazení počtu dnů inkubace začíná 24 hodin po prvním zapnutí inkubátoru. Výchozí tovární nastavení lze obnovit současným stisknutím tlačítek Reset a On/Off.

 1. První testování inkubátoru.
  • Připojte mechanismus pro otáčení vajec k řídicí jednotce.
  • Připojte kabel ke zdroji napájení.
  • Zapněte zdroj napájení.
  • Zapněte inkubátor.
  • Uslyšíte pípnutí indikující nízkou teplotu/vlhkost – nebojte se, je to normální.
  • Stisknutím tlačítka Nastavení nebo Reset vypněte pípnutí.
  • Začněte používat inkubátor: po naplnění misek tekutinou si všimnete, že se úroveň vlhkosti zvyšuje.
 2. Nastavení teploty
  • Klepněte jednou na tlačítko Nastavení.
  • Stiskněte “+” nebo “-” pro nastavení požadované teploty.
  • Opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení opustíte nabídku nastavení. Továrně přednastavená úroveň teploty je 38 °C. Při této teplotě se 19.-20. den líhnou mláďata. U některých vajec je však tato teplota vysoká. Doporučuje se nastavit teplotu nižší (na 37,6⁰C) výše popsaným způsobem. Tato teplota bude pro většinu ptáků bezpečná.
 3. Nastavení parametrů alarmu odchylky teplotní úrovně (AL a AH)

Alarm teplotní odchylky je zpočátku nakonfigurován tak, že se spustí, když se teplota odchýlí o 1⁰C od nastavené úrovně. To je dostatečné a ve většině případů není potřeba tato nastavení nijak měnit.

3.1. Konfigurace parametrů alarmu nízké teploty (AL).

3.1.1. Stiskněte tlačítko Nastavení a podržte jej po dobu 3 sekund

3.1.2. Tiskněte „+“ nebo „-“, dokud se na obrazovce neobjeví „AL“.

3.1.3. Klepněte na tlačítko Nastavení

3.1.4. Stiskněte “+” nebo “-” pro změnu nastavení teplotního alarmu.

ČTĚTE VÍCE
Kam umístit citron v bytě?

3.2. Nastavení nastavení alarmu vysoké teploty (AH).

3.2.1. Stiskněte tlačítko Nastavení a podržte jej po dobu 3 sekund

3.2.2. Tiskněte „+“ nebo „-“, dokud se na obrazovce neobjeví „AH“.

3.2.3. Klepněte na tlačítko Nastavení

3.2.4. Stiskněte “+” nebo “-” pro změnu nastavení teplotního alarmu.

4. Nastavení parametrů signálu o snížení úrovně vlhkosti (AS).

Alarm nízké vlhkosti je zpočátku nakonfigurován tak, aby se spustil, když úroveň vlhkosti dosáhne 45 %. To je dostatečné a ve většině případů není potřeba tato nastavení nijak měnit.

4.1. Nakonfigurujte parametry alarmu nízké vlhkosti (AS).

4.1.1. Stiskněte tlačítko Nastavení a podržte jej po dobu 3 sekund

4.1.2. Tiskněte „+“ nebo „-“, dokud se na obrazovce neobjeví „AS“.

4.1.3. Klepněte na tlačítko Nastavení

4.1.4. Stiskněte “+” nebo “-” pro změnu nastavení alarmu nízké vlhkosti.

Po naplnění hydrožlabu vodou by se měla vlhkost zvýšit na 60 % v závislosti na místní vlhkosti a ročním období. Zásobník se doporučuje naplnit vodou každých 4-5 dní. Doporučuje se také naplnit vodní vanu 18. den, aby se vlhkost zvýšila na 65 % i po odstranění vajec.

5. Nastavení korekce hodnot teplotního čidla (CA)

Zpočátku je korekce údajů snímače teploty nastavena na 0⁰С. Pokud pomocí testovacího teploměru zjistíte, že vestavěné teplotní čidlo není přesné, můžete odpovídajícím způsobem upravit úroveň korekce.

5.1. Změna hodnoty korekce snímače teploty (CA).

5.1.1. Stiskněte tlačítko Nastavení a podržte jej po dobu 3 sekund

5.1.2. Tiskněte „+“ nebo „-“, dokud se na obrazovce neobjeví „CA“.

5.1.3. Klepněte na tlačítko Nastavení

5.1.4. Stisknutím “+” nebo “-” upravte hodnotu korekce.

Pamatujte, že korekční hodnota je rozdíl mezi hodnotami kalibrovaného teploměru a čidla inkubátoru. Zadejte korekční hodnotu se znaménkem „-“, pokud hodnoty teploty na displeji inkubátoru překračují hodnoty kalibračního teploměru. Pokud je teplota na displeji inkubátoru nižší než hodnota kalibračního teploměru, zadejte korekční hodnotu se znaménkem „+“.

Příklad: hodnota teploty na obrazovce inkubátoru je 37,2⁰. Hodnota na referenčním teploměru je 38,1⁰С. Pro kalibraci vestavěného senzoru je potřeba nastavit korekční hodnotu (+0,9) a nastavení uložit.

ČTĚTE VÍCE
Jaká jsou lidová znamení pro sklizeň?

6. Nastavení horní a dolní meze nastavení teploty (HS a LS)

HS (nastavení horní hranice) a LS (nastavení dolní meze) – nastavení mezí rozsahu možného nastavení teploty.

Příklad: Pokud je horní mez nastavena na 38,2 a dolní mez na 37,4, pak lze požadovanou inkubační teplotu vybrat pouze z hodnot tohoto intervalu. Proto se minimální hodnota teploty nezmění směrem dolů pod limit 37,4, i když budete nadále mačkat tlačítko „-“. Totéž platí pro nastavení horní hranice. To je nezbytné, aby se zabránilo náhodnému nastavení inkubační teploty mimo povolené limity.

7. Provozní parametry topného tělesa (HU a HD)

Parametry HU a HD jsou nastaveny výrobcem a nejsou určeny ke změně uživatelem.

HU – Výchozí hodnota je nastavena na 18 (toto je nastavení zahřívacího výkonu, které upravuje spouštěcí výkon ohřívače pro dosažení nastavené požadované inkubační teploty). Rozsah nastavení 1-90.

HD – Výchozí hodnota je nastavena na 11 (jedná se o nastavení výkonu během procesu snižování teploty, které je zodpovědné za úpravu výkonu tak, aby se ohřívač udržoval na nastavené inkubační teplotě). Rozsah nastavení 1-80.

Poznámka: Tato nastavení není nutné upravovat, protože. topné těleso se správně rozběhne a vypne, když se teplota odchýlí o 1 stupeň od nastavených parametrů.

8. Význam symbolů na displeji

Pravidla pro používání inkubátoru

 1. Otestujte inkubátor, abyste se ujistili, že funguje správně (zobrazuje správné hodnoty vlhkosti* a teploty)
 2. Ujistěte se, že je mechanismus pro otáčení vajec připojen ke konektoru řídicí jednotky uvnitř komory na vejce.
 3. Naplňte vodní vanu vodou v závislosti na úrovni vlhkosti v místnosti a hodnotách vlhkosti v inkubátoru**.
 4. Vejce vložte do tácu špičatým koncem dolů a tupým koncem nahoru. Děje se tak proto, že právě na tupém konci vajíčka je přirozená vzduchová komora, odkud bude embryo v prvních dnech svého vývoje přijímat kyslík.
 5. Umístěte inkubátor tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření nebo průvanu. Je žádoucí, aby okolní teplota nebyla nižší než 15⁰C. V opačném případě použijte spodní část pěnového pouzdra, které bylo dodáno s inkubátorem (vyřízněte další otvory pro dráty a ventilaci). Slouží k ochraně při přepravě a jako doplňkový prvek vnější tepelné izolace. Je zakázáno čímkoli zakrývat horní kryt inkubátoru!
 6. Zavřete víko a zapněte inkubátor.
 7. Stisknutím tlačítka “Reset” vynulujete počítadlo dnů (tím se také nastaví počítadlo času otáčení vajec na 1:59).
 8. Nastavte hodnoty vlhkosti (60-65 % pro prvních 6 dní, 55-60 % od 7. do 16. dne, 65-70 % pro poslední dny) a teplotu (38,0-37,5⁰C).
 9. Sledujte úrovně vlhkosti a v případě potřeby doplňte vodu do inkubátoru (obvykle každé 2-4 dny).
 10. Od 11. dne byste měli začít větrat inkubátor: otevřete horní víko na 10-20 minut dvakrát denně. Toto musí být provedeno až do prvního klování, čímž se prodlužuje doba ventilace směrem k posledním dnům.
 11. 18. den odpojte konektor řídící jednotky a vyjměte vaničky s otočným mechanismem. Umístěte vejce na síť.
 12. Zároveň je důležité co nejvíce naplnit inkubátor vodou pro zvýšení vlhkosti (aby byly skořápky vajec dostatečně měkké a snáze se líhla mláďata).
 13. Po zahájení líhnutí neotevírejte víko dlouho. Tím se sníží rychlost eliminace.
ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenuje červené plemeno prasat?

*Pozor: inkubátor ukazuje hodnotu vlhkosti bez možnosti automatického nastavení. Pro udržení požadovaných hodnot je nutné nalít vodu do inkubátoru při nízkých hodnotách vlhkosti nebo zmenšit povrch vody a zorganizovat další mikroventilaci při vysoké vlhkosti (například kvůli volnému uložení horní kryt). Více o vlhkosti v inkubátoru pro domácnost se dočtete v sekci „Odpovědi na otázky o násadových vejcích“

** K naplnění vodního zásobníku vodou použijte odměrnou baňku (součástí balení). Otvor pro plnění vody se nachází na boční stěně inkubátoru (viz obrázek 1 níže)

Automatické inkubátory vajec, technické vlastnosti

Pravidla pro skladování, přepravu a likvidaci zařízení

 • Inkubátor skladujte na suchém místě, mimo vlhkost a abrazivní materiály, při okolní teplotě 0 až 30 °C a relativní vlhkosti nepřesahující 80 %
 • Zabraňte mechanickému poškození krytu během provozu
 • Pro přepravu je inkubátor zabalen v kontejnerech, které musí chránit před srážením a mechanickým poškozením krytu během nakládacích a vykládacích operací a poskytovat spolehlivou fixaci.
 • Nevyhazujte do domovního odpadu. Inkubátor, který dosáhl konce své životnosti, musí být předán na speciální sběrná místa k likvidaci bez poškození životního prostředí.

Možné poruchy inkubátoru a způsoby jejich odstranění

 1. Teplota v inkubátoru se nezvyšuje nebo nedosahuje požadované hodnoty.

Řešení: Inkubátor používá 220W topné těleso. Při nízkých okolních teplotách (méně než 15⁰C) nemusí být dostatek energie k ohřevu vnitřní komory inkubátoru. K vyřešení problému můžete použít pěnový plast (vyříznutí dalších otvorů pro vodiče a ventilaci), nebo zakrýt spodní část inkubátoru teplou přikrývkou nebo umístit inkubátor do teplé místnosti s teplotou vzduchu vyšší než 15⁰.

2. Teplota v inkubátoru neodpovídá teplotě „referenčního“ teploměru.

Řešení: zkalibrujte hodnotu teploměru inkubátoru (bod 5 tohoto návodu „Nastavení korekce hodnot teplotního čidla CA)

3. Vlhkost v inkubátoru se nezvyšuje ani nesnižuje na nakonfigurované parametry.

Řešení: inkubátor ukazuje hodnotu vlhkosti bez možnosti automatického nastavení. Pro udržení požadovaných hodnot je nutné nalít vodu do inkubátoru při nízké vlhkosti nebo zajistit dodatečné větrání při vysoké vlhkosti (například kvůli volnému uložení horního krytu).

4. Vejce se v inkubátoru neotáčí.

Řešení: zkontrolujte připojení mechanismu pro otáčení vajec ke konektoru řídicí jednotky uvnitř komory a stisknutím tlačítka „Reset“ vynutíte zapnutí mechanismu otáčení: vejce by se měla opatrně otočit doprava a doleva o 45⁰ po dobu 10 sekund, pak se otočte náhodným směrem.

5. Displej se nezapne, obrazovka je černá.

Řešení: zkontrolujte, zda napájecí kabel správně funguje a zda parametry ve vaší zásuvce souhlasí (110-230V, frekvence 50 Hz). Nestabilita napětí ve vašem elektrickém systému (jako jsou krátkodobé přepětí) může způsobit poškození obvodové desky inkubátoru. Pokud je napětí v rozvodné síti nestabilní, doporučujeme použít nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) pro vyhlazení rušení v síti v rámci stanovených limitů.