Požadavky na místnost pro instalaci plynového kotle v obytných budovách

Umístění plynových zařízení v prostorách budov pro různé účely a požadavky na tyto prostory stanoví SP62.13330.2011, dodatek č. 1 k SP 402.1325800.2018, SP 60.13330.2012, SP 281.1325800.2016. -31-106, GOST R 2002- 58095.0 a další regulační dokumenty.

Pro plynová zařízení

1. Umístění plynových zařízení je povoleno pouze v nebytových prostorách:

– kuchyně, kuchyňské prostory kuchyně-jídelny,

– v místnostech speciálně vyhrazených pro zařízení využívající plyn (místnosti vyrábějící teplo),

– připojené prostory rodinných domů,

– samostatně stojící budovy na území domácností,

– prostory umístěné v přízemí, v suterénu nebo suterénu rodinného domu.

2. Umístění tepelného generátoru na jakékoli podlaží nad 1. podlažím se nedoporučuje

3. Požadavky na objem a výšku místnosti, ve které je umístěno plynové zařízení, závisí na konfiguraci a vlastnostech tohoto zařízení. Požadavky na místnost pro umístění plynových kotlů se tedy budou lišit v závislosti na typu spalovací komory plynové jednotky, u plynových sporáků na počtu hořáků a také na počtu zařízení využívajících plyn současně instalovaných v místnosti.

4. V souladu s bodem 5 SP 402.1325800.2018 by při instalaci plynového sporáku a ohřívače přívodní vody nebo topného kotle s uzavřenou spalovací komorou v kuchyni měl být odebrán objem kuchyně minimálně (bod 5.1. SP 402.1325800.2018):

8 cu. m – pro plynový sporák se dvěma hořáky;

12 cu. m – pro plynový sporák se třemi hořáky;

15 cu. m – pro plynový sporák se čtyřmi hořáky.

Při instalaci plynového sporáku a válcového ohřívače vody, plynového sporáku a topného kotle s otevřenou spalovací komorou (jednookruhovou nebo dvouokruhovou) v kuchyni musí být objem kuchyně o 6 větší než objem stanovený pro v bodě 5.1 SP 402.1325800.2018.

Také v souladu s bodem 5.1 SP 402.1325800.2018 by měla být instalace plynových sporáků pro domácnost, volně stojících nebo zabudovaných do kuchyňského nábytku v obytných budovách, zajištěna v kuchyních, kuchyních, jídelnách, chodbách s výškou min. 2,2 m.

Při instalaci plynového zařízení (s uzavřenou spalovací komorou) určeného pro vytápění a zásobování teplou vodou v samostatné místnosti (místnost na výrobu tepla) by měla být plocha této místnosti (místnost na výrobu tepla) určena z podmínek pro snadnost instalace a údržby zařízení, jakož i v souladu s požadavky na instalaci uvedenými v pokynech výrobce zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Je možné odříznout vršek kaktusu?

U topného kotle s otevřenou spalovací komorou by objem místnosti (místnosti na výrobu tepla) neměl být menší než 15 metrů krychlových. m ve výšce minimálně 2,5 m.

Místnost pro instalaci plynového kotle musí být vybavena odtahovým odvětráním v množství 3 výměn vzduchu za hodinu a přívodním odvětráním v objemu digestoře. Proudění vzduchu by mělo být zajištěno přes nastavitelné přívodní ventily instalované v rámu okna nebo ve vnější stěně, přes mřížky nebo výřezy ve dveřích. Vzduch musí být odváděn ventilačním potrubím – přirozeným odtahem. Emise ventilace z místností určených k instalaci zařízení využívajících plyn musí být organizovány nad střechou, do výšky zajišťující bezpečné rozptylové podmínky, ale ne méně než 0,5 m od úrovně přilehlé střechy;

5. V teplárně je povinné mít okenní otvor s plochou zasklení o velikosti 0,03 m1. m na XNUMX krychlový. m objemu místnosti. Okenní otvory se používají jako snadno resetovatelné uzavírací konstrukce;
6. Místnost generující teplo by neměla sousedit s obytnými místnostmi;
7. Plynofikované prostory bytových domů jednobytových, panelových a bytových domů musí být vybaveny systémy kontroly znečištění plynem (pro metan a oxid uhelnatý) v souladu s požadavky SP 62.13330, SP 7.13130.

V místnostech s plynovými generátory tepla by měl být také zajištěn tepelný uzavírací ventil v souladu s GOST R 52316.

Alarm musí zůstat aktivní tak dlouho, dokud obsah metanu nebo oxidu uhelnatého překročí nastavenou prahovou hodnotu. Aby se vyloučil neoprávněný přístup k nastavení signalizačního zařízení, musí být seřizovací prvky signalizačního zařízení zaplombovány.

Systémy regulace plynu by měly být instalovány s ohledem na požadavky specifikované v dokumentaci výrobce. V tomto případě je čidlo plynového alarmu instalováno přímo v místnosti s domácím plynovým zařízením na stěnu nebo na strop v místech, kde je největší pravděpodobnost hromadění plynu. Světlá vzdálenost od čidla alarmu k okraji plynového zařízení se doporučuje minimálně 1 m.

U analyzátoru metanu při montáži na stěnu se doporučuje dodržovat následující vzdálenosti:

– 0,1-0,2 m od stropu (jeho nejnižší bod);

– minimálně 0,5 m od ventilačního potrubí;

– minimálně 0,5 m od okna, příčky, přívodního ventilu.

Pro analyzátor plynu oxidu uhelnatého při montáži na stěnu jsou akceptovány následující vzdálenosti:

ČTĚTE VÍCE
Jací brouci jedí šeříky?

– minimálně 0,5 m od okna, příčky, přívodního ventilu;

8. Pouze pro účely vytápění jsou určeny jednookruhové plynové kotle;
9. Pro účely vytápění a zásobování teplou vodou – dvouokruhové plynové kotle s vestavěným průtokovým ohřívačem vody nebo jednookruhové, s dálkovým kapacitním kotlem. Výkon kotle se volí v závislosti na tepelných ztrátách objektu a počtu odběrných míst teplé vody;
10. Při instalaci kotle v suterénu nebo suterénu se používá pouze zařízení s uzavřenou spalovací komorou;
11. Systémy odvodu kouře z plynových kotlů musí splňovat požadavky požární bezpečnosti a pokyny pro instalaci a provoz těchto zařízení.

Výše uvedené požadavky jsou obecné. Hlavním podkladem pro povolení instalace plynového kotle jsou technické specifikace pro připojení obytného domu k rozvodným sítím plynu a projektová dokumentace vypracovaná na jejich základě (pokud je zpracování projektové dokumentace stanoveno právními předpisy Ruské federace) , ověřeno specialisty Gazprom Gas Distribution Petrozavodsk as na individuální bázi .

Vlastník prostor bytového domu musí:

1. Získejte souhlas s reorganizací a (nebo) přestavbou bytových (nebytových) prostor.

V souladu s článkem 25 zákona o bydlení Ruské federace jsou stanoveny typy reorganizace a přestavby prostor v bytovém domě, pro které je nutná koordinace se správou místních samospráv.

Rekonstrukce prostor v bytovém domě je zřízení, výměna nebo převod inženýrských sítí, sanitárního, elektrického nebo jiného zařízení, které vyžaduje změny technického pasu prostor v bytovém domě. (Bytový zákoník Ruské federace. Oddíl I. Obecná ustanovení (články 1 – 29). Kapitola 4. Sanace a přestavba prostor v bytovém domě (články 25 – 29). Článek 25. Druhy rekonstrukcí a sanace prostor v bytový dům).

Reorganizace a (nebo) přestavba prostor bez získání souhlasu Správy není povolena.

Základem pro zahájení opravných a stavebních prací na reorganizaci a (nebo) přestavbě prostor je rozhodnutí o dohodě o reorganizaci a (nebo) přestavbě prostor.

Podrobnější informace o koordinaci rekonstrukce prostor bytového domu získáte na oficiálních stránkách samospráv:

http://www.petrozavodsk-mo.ru (Официальный сайт Администрации Петрозаводского городского округа),

https://prionego.ru/uslugi (Официальный сайт Прионежского муниципального района Республики Карелия),

http://olon-rayon.ru (Официальный сайт Олонецкого национального муниципального района),

https://kmr10.ru/ (Кондопожский муниципальный район официальный сайтадминистрации)

nebo na portálu státních a komunálních služeb Republiky Karelia: https://uslugi.karelia.ru

  1. Koordinovat projektovou dokumentaci s Gazprom Gas Distribution Petrozavodsk as a všemi zainteresovanými organizacemi;
  2. Stavbu provést v souladu s projektovou dokumentací. Stavební a instalační práce musí provádět organizace, které mají povolení k provádění těchto prací;
  3. Před vlastním připojením k rozvodné (odběrné) síti plynu si vyžádejte posudek specializované organizace o vhodnosti kouřovodů a vzduchotechnických potrubí (Nařízení vlády Ruské federace ze dne 14. května 2013 č. 410 v platném znění dne 19. března 2020);
ČTĚTE VÍCE
Kde by měla být ložnice podle Feng Shui?

5. Předložit realizovanou a technickou dokumentaci k dokončenému zařízení pro posouzení kvality odběrné sítě plynu vytvořené žadatelem.