Systém kontroly přístupu Radioparking je určen k ovládání automatických uzavíracích konstrukcí pomocí dálkových ovladačů vysílače.

1.1. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

stůl 1.1
Charakteristický význam
Napájecí napětí 12-24 V DC
Maximální spínací proud relé 3 A
Spotřeba energie 1 W
Provozní teplota od -40 do +55 ° C
Maximální počet uživatelů 1 500 ks.
Vzdálené ovládání pohonu z PC ano
Síťový konektor RJ45

1.2. SADA DORUČENÍ

 1. Řídicí blok.
 2. Kryt řídicí jednotky.
 3. Návod k použití.
 4. POPIS FUNGOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Systém kontroly přístupu je implementován na bázi řídicí jednotky DoorHan Radioparking, jejímž prostřednictvím si můžete na dálkových ovladačích DoorHan vybudovat plnohodnotný systém kontroly a řízení přístupu. Programování zařízení se provádí pomocí počítače, ke kterému je připojeno. Pro připojení je použit kabel RJ45.

Dálkový ovladač vysílače a samotné zařízení jsou hlavními součástmi systému kontroly přístupu Radioparking. Pokud v uživatelském nastavení zaškrtnete políčko vedle tlačítka „Aktivovat“, pak tento uživatel bude moci ovládat pomocí dálkového ovládání Vysílače tu či onu automatizaci (otevírání bran, závor, řetězových závor), ke které je připojeno zařízení Radioparking. . Uživatelská databáze a veškerá logika provozu systému jsou uloženy přímo v samotném regulátoru.

VAROVÁNÍ!

Vodiče v kabelu musí být chráněny před kontaktem s jakýmikoli drsnými nebo ostrými částmi. Všechna připojení provádějte pouze při vypnutém napájení.

Obr. 3. Schéma zapojení Radioparkování k desce PCBSL

X1 – konektor pro připojení napájecích a ovládacích kontaktů.

X2 — konektor pro připojení externí antény.

X3 – konektor pro připojení kabelu RJ45 k PC.

 • INDIKÁTORY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Pwr – indikátor napájení.

Rem. — zobrazení režimu nahrávání dálkového ovládání.

Chybovat. — indikátor chyb provozu zařízení.

IDLE je indikátor stabilního provozu zařízení.

Chcete-li nahrát ovládací panel, stiskněte tlačítko „Remote“, dokud neuslyšíte zvukový signál, poté na ovládacím panelu vyberte tlačítko, které bude následně ovládat provoz měniče, a stiskněte ho dvakrát.

 • ODSTRANĚNÍ JEDNOHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE

Chcete-li odebrat jeden dálkový ovladač z paměti přijímače, stiskněte a podržte tlačítko “Remote”, dokud se nezobrazí “Rem.” nezačne blikat. Poté dvakrát stiskněte tlačítko se záznamem na ovládacím panelu, které se chystáte vymazat z paměti přijímače. Zazní tři krátká pípnutí, což znamená, že dálkové ovládání bylo úspěšně vymazáno z paměti přijímače. Chcete-li odebrat více ovladačů, opakujte postup odebrání pro každý ovladač.

 • VYMAZÁNÍ VŠECH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE

Stiskněte a podržte tlačítko „Remote“ po dobu 20 sekund, poté zazní dlouhé pípnutí a program přejde do provozního režimu.

Zařízení se restartuje ve dvou případech: pokud mezi ovladačem a počítačem není žádné síťové spojení, nebo pokud dojde k poruše zařízení po stisknutí tlačítka „Reset“.

 • DÁLKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLÁDACÍCH OVLADAČŮ DOORHAN
ČTĚTE VÍCE
Co lze vyléčit šťávou z lopuchu?

Kroky 1-4 musí být dokončeny v pětisekundovém intervalu:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko 2 naprogramovaného dálkového ovladače (obr. 4).

 1. Bez uvolnění tlačítka 2 stiskněte a podržte tlačítko 1.
 2. Uvolněte stisknutá tlačítka.
 3. Stiskněte naprogramované tlačítko na dálkovém ovladači.
 4. Přijímač přejde do režimu programování dálkového ovládání: rozsvítí se indikátor „A“ a kontrolka bude blikat.

Ex POZNÁMKA

Po vstupu do programovacího režimu je možné nahrávat dálkové ovládání po dobu 10 sekund, po této době přijímač opustí programovací režim.

 1. Na novém ovládacím panelu stiskněte dvakrát tlačítko, čímž se bude následně ovládat chod pohonu. Indikátor „B“ jednou zabliká a zhasne, což znamená, že kód dálkového ovladače byl úspěšně zapsán do paměti přijímače. Kontrolka a kontrolka „A“ zhasnou.

А POZNÁMKA

Programování dálkových ovladačů musí být provedeno v dosahu přijímače elektrického pohonu. Když je paměť přijímače plná, indikátor „B“ třikrát zabliká (maximální počet dálkových ovladačů v paměti přijímače je 60).

 1. Chcete-li obnovit tovární nastavení, musíte:
 • vypněte napájení;
 • stiskněte a podržte tlačítko „Dálkové ovládání“;
 • napájení desky;
 • po dlouhém signálu tlačítko uvolněte.
 1. NASTAVTE ZAŘÍZENÍ Z POČÍTAČE
 2. Zařízení Radioparking můžete připojit k osobnímu počítači pomocí kabelu RJ. Ve vlastnostech připojení nakonfigurujte IP adresu:
 • IP – 192.168.168.111;
 • Maska – 255.255.255.0.
 1. Vypněte antivirový program a firewall, pokud jsou nainstalovány.
 2. Po dokončení nastavení spusťte prohlížeč.
 3. Do adresního řádku zadejte „http://192.168.168.110“.
 4. Po zadání se zobrazí přihlašovací stránka webového rozhraní nabídky správy.

Výchozí nastavení je následující: uživatelské jméno – admin, heslo – admin.

Při přihlašování lze tyto parametry měnit (obr. 5).

 1. Po přihlášení se objeví okno programování regulátoru, které obsahuje tyto sekce: „Uživatelé“, „Přidat“, „Ovládání“, „Nastavení“, „Konec“.
  • SEKCE “UŽIVATELÉ”

V sekci „Uživatelé“ můžete zobrazit data všech uživatelů přidaných do zařízení a také je upravovat a mazat. Chcete-li odstranit uživatele, musíte kliknout na tlačítko „Smazat“ v jeho řádku.

Chcete-li najít požadovaného uživatele, jehož sériové číslo je neznámé, použijte vyhledávací lištu klíčových slov. V seznamu uživatelů se můžete pohybovat kliknutím na tlačítka „První“, „Předchozí“, „Další“, „Poslední“ (obr. 5.1).

V sekci „Přidat“ je možné zadat následující uživatelské údaje: Celé jméno, číslo vozu, místo, telefonní číslo. Můžete zaškrtnout políčko „Aktivovat“, díky kterému bude uživatel moci ovládat automatizaci z dálkového ovladače. Když stisknete tlačítko „Vstoupit do režimu nahrávání dálkového ovládání“, zařízení přejde do režimu nahrávání dálkového ovládání (obr. 5.2).

 • SEKCE “OVLÁDÁNÍ”

Sekce „Kontrola“ obsahuje tabulku uživatelů, kde jsou červeně/zeleně označeni uživatelé, kteří mají zakázáno/povoleno cestování.

ČTĚTE VÍCE
Jaké ryby jedí řasy v akváriu?

Po stisknutí ovládacího panelu se zařízení spustí, což se zaznamená a projeví se ve webovém rozhraní programu, kde jsou viditelná všechna uživatelská data, datum a čas spuštění. Navíc, pokud je zaškrtnuto políčko „Aktivovat“, uživatel bude moci zajet na své parkovací místo. V opačném případě mu bude odepřen přístup. Prostřednictvím webového rozhraní programu může operátor v případě potřeby ovládat přístup do území kliknutím na tlačítko „Vzdálené otevření“. Karty „První“, „Předchozí“, „Další“, „Poslední“ jsou potřebné pro navigaci v tabulce.

Po kliknutí na tlačítko „Aktualizovat“ se webové rozhraní aktualizuje (obr. 5.3).

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

VAROVÁNÍ! Před prací s řídicí deskou vypněte napájení. Vždy veďte napájecí kabely odděleně od signálních kabelů. Ke snížení indukovaného šumu použijte opletený stíněný kabel. Vodiče v kabelu musí být chráněny před kontaktem s jakýmikoli drsnými nebo ostrými částmi.

Tabulka 1. Prvky řídicí jednotky

prvky popis
DIP Skupina přepínačů DIP
FUSE vysokonapěťová pojistka
Zvrátit nastavení doby zpětného chodu po aktivaci koncového spínače
AUTO CL čas pauzy před automatickým zavřením
FORCE kontrola trakce

Tabulka 2. Konektory řídicí jednotky

Konektory popis
~220 (N, L, PE) napájecí napětí
Motor (M-L2, M-L1, MN) konektor motoru
Ext.Lamp konektor pro připojení signálky (220 V)
záporný napájecí zdroj příslušenství (24 V), 300 mA
+ Napájecí zdroj příslušenství kladný (24 V), 300 mA
Int.Lamp konektor pro připojení signálky (12 V)
Sw Op otevírací kontakt ovládání koncového spínače (NC)
Sw Cl zapínací kontakt ovládání koncového spínače (NC)
Stop Kontakt nouzového zastavení (NC)
Ph Cl ovládací kontakt fotobuňky pro zavírání (NC)
Ph Op ovládací kontakt fotobuňky pro otevírání (NC)
Ped průchod pro chodce a uzavírka (DIP2 povoleno)
Home Příkaz k otevření nebo krokové ovládání (NO)

Tabulka 3. Kontrolky LED řídicí jednotky

Indikátor Jmenování Lit Vypnuto
PWR indikátor napájení desky je tam jídlo* Žádné napájení
A (červená) napsání kódu dálkového ovladače při programování V pohotovostním režimu
B (žlutá) nehoda (nouzová situace) Nouzový režim v normálním režimu
ST příkaz “Start”. sloužil nesloužil
PED Tým “Ped” sloužil nesloužil
Phi fotobuňky pro otevírání nefungovalo pracoval
Ph2 fotobuňky pro uzavření nefungovalo pracoval
STOP příkaz “Stop”. nesloužil sloužil
švýcarský zavírací koncový spínač nefungovalo pracoval
Sw2 otevření koncového spínače nefungovalo pracoval

* Stav LED při zastavení brány ve střední poloze je zvýrazněn tučně.

1.2. POPIS SVORNÍK ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Konektory pro napájení (konektor X1)

~ 220 (N, LEP) — konektor pro připojení k napájecí jednotce.

ČTĚTE VÍCE
Jaká půda je potřebná pro zimní česnek?

PE – zemní spojení.

L — napájení (fáze).

N — napájení (neutrální).

Konektory pro připojení signálky (konektor X2)

ext.Svítilna — konektor pro připojení signálky 230 V, max. 40 W. Funguje při jakémkoli pohybu dveřního křídla

Konektory pro připojení elektromotorů (konektor X3)

MOTOR (M-L2, M.-L1, M.-N) — konektor pro připojení k bloku elektromotoru. Ujistěte se, že je motor připojen podle schématu zapojení.

Konektory pro připojení příslušenství (konektor X7)

START — příkaz „Úplné otevření“ (NE).

Sepnutím kontaktů zařízení připojeného k této svorce dojde k úplnému otevření a/nebo zavření řídicí jednotky (přesná logika ovládání závisí na poloze přepínače DIP1).

DIP1-off – příkazy jsou generovány v režimu cyklu Otevřít – Stop – Zavřít – Stop.

DIPOd roku 1 – příkazy jsou generovány v režimu cyklu Otevřít – koncový spínač – Zavřít (zastavení není zajištěno v okamžiku pohybu).

Chcete-li připojit několik zařízení, musíte paralelně zapojit normálně otevřené (NO) kontakty těchto zařízení.

Ped — příkaz „Pěší“ (průchod pro chodce) (NE).

DIP2-off — povel „Ped“ s DIP2-off v zavřené poloze brány otevře bránu o 1 m, v otevřené poloze brány zcela zavře bránu. Pokud po povelu „Ped“ následuje povel „Start“, řídicí jednotka vygeneruje povel k úplnému zavření brány.

DIPOd roku 2 — je implementováno samostatné ovládání pohonu, tj. příkaz „Start“ bránu otevře, „Ped“ ji zavře.

Chcete-li připojit několik zařízení, musíte paralelně zapojit normálně otevřené (NO) kontakty těchto zařízení.

24 V DC — výstupní svorky z výkonového transformátoru 24 V DC nestabilizované napětí, max. zatížení 300 mA.

Konektory pro připojení bezpečnostních prvků (konektor X6)

Fotografie Op — kontakty pro připojení bezpečnostních zařízení pro otevření (NC). Tyto spoje jsou určeny k ochraně dveřního křídla při otevírání. Spuštění zařízení vede k okamžitému zastavení pohybu. Aktivace zařízení připojených k těmto svorkám nemá žádný vliv na provoz při zavírání brány. Pokud je brána zavřená a senzory připojené k těmto svorkám jsou spuštěny, zabrání to pohybu brány k otevření. Chcete-li připojit několik zařízení s kontakty NC, musíte kontakty těchto zařízení zapojit do série.

VAROVÁNÍ! Pokud k těmto svorkám nejsou připojena žádná zařízení, musíte nainstalovat propojku / mezi kontaktními svorkami „Ph Op“ a „-“ (viz elektrické schéma).

Fotografie Cl — kontakty pro připojení bezpečnostních zařízení pro zavírání (NC). Spuštění zařízení vede k okamžitému zpětnému pohybu dveřního křídla až do úplného otevření. Aktivace zařízení připojených k těmto svorkám nemá žádný vliv na provoz při otevírání brány.

ČTĚTE VÍCE
Jak zasadit rané ředkvičky?

Pokud je brána otevřená a senzory připojené k těmto svorkám jsou spuštěny, zabrání to pohybu brány k zavření.

Chcete-li připojit několik zařízení s kontakty NC, musíte kontakty těchto zařízení zapojit do série.

VAROVÁNÍ! Pokud k těmto svorkám nejsou připojena žádná zařízení, je nutné nainstalovat propojku mezi kontaktní svorky „Ph CL“ a „-“ (viz elektrické schéma).

Stop,GND — kontakty pro připojení zařízení nouzového zastavení (NC). Tyto spoje jsou určeny k ochraně dveřního křídla při zavírání a otevírání. Jakákoli logika činnosti řídicí jednotky na základě signálu z těchto zařízení během procesu otevírání a zavírání brány umožňuje okamžité zastavení pohybu brány. Pokud je brána v klidu a jsou aktivována čidla připojená k těmto svorkám, zabrání to jakémukoli pohybu brány. Chcete-li připojit několik zařízení s kontakty NC, musíte kontakty těchto zařízení zapojit do série.

VAROVÁNÍ! Pokud na tyto svorky nejsou připojena žádná zařízení, je nutné nainstalovat propojku mezi kontaktní svorky „Stop“ a „GND“ (viz elektrické schéma).

Konektory pro koncové spínače (konektor X5)

SW OP/SW CL — signály z koncových spínačů krajních poloh dveřního křídla.

Spuštění (rozepnutí kontaktu) koncového spínače „SW OP“ / „SW CL“ znamená, že křídlo dveří je v krajní poloze otevřeno/zavřeno a další pohyb ve stejném směru je zakázán.

1.1. NASTAVENÍ DIP SPÍNAČŮ

VAROVÁNÍ! Při změně polohy DIP přepínačů je nutné vypnout a znovu zapnout napájecí napětí pohonu. Jinak se nastavení nezmění.

Tabulka 4. DIP přepínače

Přepínač Funkce Implementace funkcí Poloha spínače
DIP1 zákaz přijímání příkazů za pohybu brány ano ON
ne OFF
DIP2 samostatné ovládání:

1.4. POPIS MECHANICKÝCH REGULÁTORŮ

Zvrátit — nastavení doby zpětného chodu po aktivaci koncového spínače.

AUTO CL — nastavení doby pauzy před automatickým zavřením brány. Doba pauzy je nastavitelná od 0 do 70 sekund. V krajní levé poloze regulátoru je funkce automatického zavírání deaktivována.

FORCE — seřízení tažné síly pohonu (nastavení maximálního odběru proudu). V krajně pravé poloze regulátoru je hnací síla na maximální hodnotě a pohon pracuje na plný výkon (nedoporučuje se).

Nastavení mechanických regulátorů

Chcete-li zvýšit parametr, otočte odpovídajícím knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Chcete-li snížit parametr, otočte odpovídajícím knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

VYMAZÁNÍ PAMĚTI PŘIJÍMAČE

Po zapnutí napájení podržte tlačítko nahrávání na dálkovém ovladači (CODE/Radio) stisknuté přibližně 20 sekund. Indikátor „A“ se rozsvítí a varovná kontrolka bude blikat. Indikátor „B“ se rozsvítí na 1 sekundu. a zhasne, čímž potvrdí, že kódy uložené v paměti byly vymazány, varovná kontrolka a kontrolka „A“ zhasnou.

ČTĚTE VÍCE
Jak černý pepř roste a kde roste?

NAHRÁVÁNÍ DOORHAN DÁLKOVÉHO DO PŘIJÍMAČE

Chcete-li nahrávat dálkové ovladače, stiskněte a podržte na 3 sekundy. tlačítko nahrávání na dálkovém ovladači (CODE/Radio). Kontrolka „A“ bude svítit nepřetržitě a varovná kontrolka bude blikat. Během 10 sec. když svítí indikátor „A“ na dálkovém ovladači, dvakrát stiskněte vybrané tlačítko (kterým chcete následně ovládat provoz pohonu). Indikátor „B“ jednou zabliká a zhasne, což znamená, že kód dálkového ovladače byl úspěšně zapsán do paměti přijímače, kontrolka a indikátor „A“ zhasnou.

POZNÁMKA: Chcete-li nakonfigurovat více ovladačů, opakujte postup nahrávání pro každý nový ovladač. Na Pe Pokud je paměť přijímače plná, indikátor “B” třikrát zabliká (maximální počet dálkových ovladačů v paměti

přijímač – 60 ks).

A. POZNÁMKA. Bylo možné nahrávat vícekanálové dálkové ovládání, což vám umožňuje samostatně ovládat otevírání a zavírání 2_A.

ODSTRANĚNÍ JEDNOHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE Z PAMĚTI PŘIJÍMAČE*

Chcete-li odebrat jeden konkrétní dálkový ovladač, musíte stisknout a podržet tlačítko „CODE/Radio“ a uvolněte jej poté, co indikátor „A“ začne blikat (asi 12 sekund). Poté dvakrát stiskněte tlačítko se záznamem na dálkovém ovladači, které se chystáte vymazat z paměti přijímače. Indikátor „B“ třikrát zabliká, což znamená, že dálkové ovládání bylo úspěšně odstraněno z paměti přijímače.

Kroky 1-4 musí být dokončeny v pětisekundovém intervalu:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko 2 (viz odstavec 2.6) naprogramovaného dálkového ovladače.
 2. Bez uvolnění tlačítka 2 stiskněte a podržte tlačítko 1.
 3. Uvolněte stisknutá tlačítka.
 4. Stiskněte naprogramované tlačítko na dálkovém ovladači, přijímač přejde do režimu programování dálkového ovladače (kontrolka „A“ bude svítit nepřerušovaně, kontrolka bude blikat).

POZNÁMKA. Po vstupu do programovacího režimu je možné nahrávat dálkový ovladač po dobu 10 sekund, po této době Z A přijímač opustí programovací režim.

Na novém ovládacím panelu stiskněte dvakrát tlačítko, čímž se bude následně ovládat chod pohonu. Indikátor „B“ jednou zabliká a zhasne, což znamená, že kód dálkového ovladače byl úspěšně zapsán do paměti přijímače, kontrolka a indikátor „A“ zhasnou.

POZNÁMKA. Programování dálkových ovladačů musí být provedeno v dosahu přijímače / A elektrický pohon. Když je paměť přijímače plná, indikátor „B“ třikrát zabliká (maximální počet dálkových ovladačů v paměti přijímače je 60).

POZNÁMKA. Vícekanálové dálkové ovládání zabírá 2 paměťové buňky přijímače.

VYPNUTO DÁLKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Pokud je funkce povolena, při napájení desky se LED diody krátce rozsvítí a zhasnou.

Pokud je funkce deaktivována, LED diody se nerozsvítí, když je deska připojena k napájení.

Chcete-li funkci deaktivovat/povolit, musíte stisknout a podržet tlačítko „CODE/Radio“ a poté bez uvolnění tlačítka zapnout napájení desky.