Jak se stát dobrým otcem pro svého syna? Co je třeba udělat, aby dítě absorbovalo ty nejlepší vlastnosti muže a úspěšně prošlo všemi těžkostmi a zápletkami životní cesty? Správně přijmout a zvýšit veškerou sílu moudrosti a užitečné zkušenosti? Zodpovědný rodič na to myslí od samého začátku, tedy ještě předtím, než se jeho dědic narodí.

Role otce při výchově syna je tak obrovská, že si to každý neumí ani představit. Dítě jako takové se přirozeně nerodí jako hotový muž – tyto vlastnosti získává v průběhu let, když před sebou vidí živý příklad svého otce.

A čím lepší příklad, čím rychleji to otec pochopí a plně si uvědomí svou roli v rodině a výchově syna, tím lépe, čím efektivnější bude růst dítěte, čím silnější bude vliv otce, tím vyšší bude autorita dítěte. muž, hlava rodiny. Promeškané příležitosti z hlediska výchovy dítěte se bohužel nevracejí. Nemusíte čekat, až bude příliš pozdě, musíte jednat – hned teď.

Otec se od prvních krůčků života stává chlapcovým prvním rádcem, jeho nejlepším přítelem. Mají zvláštní vztah, který lze nazvat mužským typem partnerství. Muž má svou vlastní metodu výchovy, i když se vědomě nesnaží někoho vychovávat. A chlapec vždy sleduje svého otce, chápe jeho styl chování a osvojuje si, když ne jeho samotnou podstatu, tak určitě jeho postoj ke světu, soubor vlastností, určité „já“, plemeno.

Přes veškerou svou pracovní vytíženost, i když je náročná a vyčerpávající, se otec musí synovi maximálně věnovat. Někteří muži bohužel mají své „výmluvy“, například důraz na vydělávání peněz, na dosahování materiálních hodnot (a – jaký paradox! – své odebrání dětem vysvětlují právě touhou jim prospět). Jsou i případy, kdy si otec svou péči kompenzuje nákupem hraček či technických zařízení, tedy zjednodušeně řečeno vyplácí dítě. Ve skutečnosti je to chyba, dobrovolná nebo nedobrovolná, znamení rodičovské kapitulace a úniku ze svých povinností.

A někdo jde naopak do druhého extrému, vyžaduje absolutní poslušnost, nezpochybnitelné podřízení se sobě samému, dodržování pedantně sestavených pravidel a nudných pokynů. Obojí jsou škodlivé, začarované cesty.

ČTĚTE VÍCE
Kdy lze sklízet trní?

Chyby a špatné výpočty ve výchově mužů jsou příliš nákladné a v budoucnu poškodí i samotného studenta. Hrozí, že syn přijme a osvojí si nesprávné postoje ke své budoucí ženě, budoucím dětem a vůbec k okolní realitě a celému svému životu. Následky mohou být velmi smutné. Otec se proto musí stát pro syna příkladem, projevit určitý ideál a vzor chování a životních postojů.

Každý chlapec potřebuje pomoc, aby se naučil a pochopil život, sociální vztahy a normy. V důsledku toho musí otec (v synově vnímání) umět a vědět všechno. Muž by se měl zajímat o plný rozvoj osobnosti dítěte. A nejde ani tak o nějaké suché informace, ne o slovníkové odkazy a odstavce, ale o samotnou metodu poznávání. Otec musí svému synovi pomoci vytvořit správný postoj k životnímu materiálu. Zhruba řečeno, vytvořte kostru, na které pak vyroste maso. Navíc se to týká jak duševní, tak fyzické práce. Počínaje školním výkonem a konče rozvojem analytické mysli.

Postoj k víře, náboženství a duchovní oblasti také do značné míry závisí na pokynech otce. Jak ukazují statistiky, pokud je muž věřící, pak v 70 % případů vyrostou ve věřící i jeho děti, a pokud v Boha věří pouze matka, pak je toto číslo mnohem nižší – někde kolem 5 %.

Otec musí syna naučit hospodařit a vzít na sebe tu nejtěžší část práce. Samozřejmě je potřeba začít v malém, například zamést podlahu, odložit hračky. A pak – další a další. Poté bude následovat studie finanční složky každodenního života. V průběhu času by dítě mělo mít jasnou představu o tom, co jsou peníze, odkud pocházejí a kde se utrácejí. Je třeba rozvíjet správný vztah dětí k penězům – té samé zlaté střední cestě. Neuctívejte bankovky jako modly, nepřekračujte všechny hranice, abyste je získali. Ale nebuďte příliš bezstarostní a nemyslete si, že rostou na stromech.

Musíme také naučit děti, aby byly zodpovědné, zodpovědné za svá slova a dodržovaly sliby. Otec musí dítěti předat svou sílu a důvěru, naučit ho respektovat zákon a být ukázněný.

A samozřejmě nezapomeňte na správnou komunikaci s opačným pohlavím. Rytířský přístup k dámě byl vždy ceněn. Někteří muži mají bohužel nad ženami předstíraný pocit nadřazenosti, sklopeného pohledu a někdy i pohrdání. Takový otec, který svému dítěti podvědomě vštěpuje své názory, může nevědomky zničit jeho budoucí rodinný život.

ČTĚTE VÍCE
Jak je zelí dobré pro střeva?

Otcova měřítka chování a morální charakter jsou velmi důležité. Pokud například muž kouří nebo zneužívá alkohol, co může říci svému synovi, když si všimne stejných neřestí? O jaké autoritě můžeme mluvit? Přísloví o jabloni a jablku nebylo vynalezeno bezdůvodně. Ukazuje se tedy, že „obtížní teenageři“ se z velké části objevují kvůli „obtížným otcům“.

Pro otce je obvykle těžší vychovat syna než dceru. A právě proto, že jsou stejného pohlaví, se jejich spojení upevňuje. Muži, buďte ostražití, pamatujte, že váš syn je také budoucí manžel a otec. Na jakékoli změny v chování našich synů musíme okamžitě reagovat, případné odchylky a chyby včas napravit. Jinak bude téměř nemožné vytrhat plevel, který ztuhl a pevně zakořenil v půdě.